Elektronsko učenje se sve više praktikuje u sistemima obrazovanja i moguće ga je primijeniti u svakoj obrazovnoj ustanovi i na svim nivoima obrazovanja.
Ono u sistemu obrazovanja predstavlja njegovu „dodatnu vrijednost“ ili "alat" koji mu omogućava da prevaziđe određene barijere, podigne kvalitet i organizuje svoj rad na način koji je primjereniji potrebama njegovih korisnika. Ovaj "alat" omogućava da se u okviru sistema brže i efikasnije riješe ključni problemi i nedostaci u domenu razvoja ljudskih resursa i povećanja obuhvata u obrazovanju.
Sa druge strane, obrazovanje na daljinu koje je donekle srodno elektronskom učenju kao svoj bazični "alat" koristi sve dostupne medije: štampane materijale, telefoniju, elektronske medije, i nastoji da u skladu s uzrasnim karakteristikama polaznika nađe svoju adekvatnu primjenu na svim nivoima obrazovanja. Učesnici ovog procesa moraju poznavati kako se oblikuju poruke za: štampani, auditivni i vizuelni medij, kako se kreira i koristi multimedija.


Primjena elektronskog učenja je rasprostranjena u sistemu obrazovanja ali i izvan njega.

Sistemi koji podržavaju učenje na daljinu obezbeđuju podatake koji mogu biti upotrebljeni za detaljnije analiziranje uspješnosti primjene elektronskog sadržaja za
učenje i provjeru znanja. Baze podataka ovih sistema arhiviraju i snimaju sve aktivnosti studenta kao što su pristup i upotreba materijala za učenje, pristup i ocjene na testovima,izvršavanje raznih zadataka, pa čak i komunikaciju sa ostalim studentima na kursu.
Uspjeh studenata u procesu obrazovanja na daljinu zavisi od kvaliteta on-line kursa. Prilikom procjene kursa realizovanog pod određenim sistemom za e-učenje treba poći od tri bitne karakteristike kursa, kao što su: efikasnost,delotvornost i zadovoljsvo kursom. Sa aspekta studenata, efikasnost sistema za e-učenje ogleda se u dostupnosti potrebnog materijala za učenje u odnosu na tradicionalne kurseve.
Studenti imaju mogućnost korišćenja različitih komunikacionih kanala za rasprave o različitim nastavnim temama sa nastavnikom ili drugim studentima. Takođe,
nastavnici treba da imaju u vidu i različite stilove učenja koje studenti koriste pri učenju iz knjiga, preko računara ili multimedijalnih sadržaja.
Primjer jednog takvog sistema za ucenje na daljinu jeste na Fakultet za Informacione Tehnologije ,"Univertzitet Mediteran".Ovaj modul obezbedjuje studentima potpuni pristup kursu predmeta,upotrebu materijala za ucenje,obavjestenje o predmetu,o ocjenama, o osvojenim poenima na testovima kao i stalnu komunikaciju sa profesorom ili sa ostalim studentima koji su polaznici na kursu.

Sledeci primjer sistema e-ucenje na daljinu jeste na Univerzitetu u Novom Pazaru.Na ovom Univerzitetu akcenat je stavljen na razvoj već postojećih aplikacija svetski poznate kompanije GEA -Google Edu Application (Google aplikacije za pomoć u edukaciji) (Slika 1.)

external image google_apps.jpg
Slika 1. – GEA - Google Edu Application


Studenti preko razvijenog sistema prate nastavu, tj. nastavne materijale, aktivno učestvuju u rješavanju tematskih aktivnosti kroz predaju domaćih zadataka, uspješnim rješavanjem kvizova, komuniciranjem sa nastavnicima... Student u bilo kojem trenutrku ima uvid u svoje osvojene bodove.

Video e-ucenje na Univerzitetima u svijetu:


Nikola Jokovic