Na ovoj stranici kreirajte sadržaj u okviru neke od zadatih temaProvjera identiteta
Provera identiteta nudi administratoru nove podopcije kao što su: "upravljanje provjerom identiteta", "nema prijave", "provjera identiteta putem e-pošte" i "samo za ručno pravljenje naloga"."Upravljanje provjerom identiteta" daje stranicu sa tabelom koja sadrži kolonu sa dodacima za provjeru identiteta, kolonu "omogući" gdje možete upravljati sa dodacima i kolonu "podešavanja" gdje možete podesiti parametre ponuđenih dodataka. Postoji i kolona "gore/dolje" u kojoj možete podesiti redosled smjenjivanja tih opcija u slučaju neuspjeha. Ispod te tabele se nalaze opcije za opšta podešavanja. Postoji mogućnost da isključite (ili uključite) samoregistraciju, prikažete (ili sakrijete) dugme za prijavu gostiju na prijavnoj stranici.Ovdje možete unijeti alternativnu veb stranicu za prijavu za vaš sajt. Ta stranica bi trebala da sadrži formu sa akcijskom opcijom podešenom na "http://localhost/login/index.php" i vraćanjem polja "username" i "password". Ovdje je potrebna velika opreznost, jer ako se unese pogrešan URL, onemogućićete sami sebi pristup sajtu. Ako ovu liniju ostavite praznom, onda koristite podrazumijevanu stranicu za pristup sistemu. Tu su još opcije za unos URL adrese za obnavljanje zaboravljene lozinke, tekstboks za unos uputstava za pristup sistemu, opcije za dozvoljene i nedozvoljene domene elektronske pošte i opcije za unos privatnog i javnog ključa za ReCAPTCHA (služi za odbranu od spama). Sva polja koja su bila prazna, možete takvim i ostaviti, jer će onda sajt koristiti podrazumijevane postavke. Nakon izvršenih izmjena pritisnite dugme "Sačuvaj promjene".

moodle4.jpg
Slika 1. Upravljanje provjerom identiteta"Nema prijave" je opcija koja sprečava korisnike da se prijave na sistem i takođe odbacuje svako slanje pošte korisniku. Može se koristiti za suspendovanje korisničkih naloga. Ova opcija se uključuje u tabeli na stranici "upravljanje provjerom identiteta".
"Provjera identiteta putem e-pošte" je uobičajeni način provjere identiteta. Nakon što se korisnik prijavi, e-pošta se šalje tom korisniku sa sigurnosnim linkom prema stranici gdje korisnik potvrđuje svoj nalog. Na ovoj stranici možete uključiti reCAPTCHA element, koji služi za audio/vizuelnu potvrdu na stranici za upis za korisnike koji se sami prijavljuju putem e-pošte. Na ovaj način štitite svoj sajt od neželjenih poruka. Ovde takođe postoji i opcija za zaključavanje određenih polja sa korisnikovim podacima.
"Samo za ručno pravljenje naloga" onemogućava korisnike da sami prave naloge. Sve naloge mora napraviti administrator. I ovde se mogu zaključati polja sa korisničkim podacima.

moodle5.jpg
Slika 2. Pregled spiska korisnika

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obaveštenja

Postoji vise vrsta obavjestenja na Moodle i to : opsta obavjestenja, obavjestenja o predstojecim dogadjajima, obavjestenja na forumima.
Da bi dodali novo opste obavjestenje treba se prvo ulogovati na Moodle a zatim idete na kurs na kom je potrebno postavili obavjestenje. Potrebno je u gornjem desnom uglu pritisnuti dugme “Ukljuci uredjivanje”.Sada kliknete na “Dodaj resurs” i sa padajuceg menija odaberete “Natpis”. Otvara se text editor u kome otkucate obavjestenje koje treba da bude vidljivo na stranici kursa.
resursi.png
Na desnoj strani ekrana se nalaze opcije za predstojece dogadjaje. „Idi na kalendar“ otvara stranicu sa kalendarom predstojecih dogadjaja. Na pocetku je ovaj kalendar prazan. Opcijom „Novi dogadjaj“ predavac moze odrediti vrstu novog dogadjaja. Nakon odabira vrste dogadjaja, pritiska se dugme „Ok“. Sada je potrebno definisati novi dogadjaj. Predavac unosi ime dogadjaja, opis, datum i vrijeme pocetka, datum i vrijeme zavrsetka i potrebno je odrediti, da li se ovaj dogadjaj periodicno ponavlja, ili se ne ponavlja. Nakon unosa ovih podataka potrebno je pritisnuti dugme „Sacuvaj promjene". Nakon unosa dogadjaja, on se pojavljuje na kalendaru, odakle mu se moze pristupiti.
resurs1.png
Takodje obavjestenja se mogu postavljati i preko opcije „Forumi“ pritiskom na link „Obavjestenja“, pristupa se stranici na kojoj se vide opste novosti i najave, i gde se moze dodati nova tema. Pritiskom na dugme „Dodaj novu temu“, odlazi se na stranicu gdje predavac moze definisati parametre za novu temu. Potrebno je unijeti ime nove teme, postaviti pocetnu poruku, odrediti format i dodati prilog (ako ga ima). Na kraju pritisnite dugme „Posaljite poruku na forum“.
resurs2.png

Korisnici

Nalozi

Administratorska opcija “Nalozi” omogućava podešavanje i upravljanje svim korisničkim nalozima na sistemu. Administrator sistema ima mogućnost: pregleda spiska korisnika, zahtjevane akcije korisnika, dodavanje novog korisnika, postavljanje korisnika, postavljanje slike korisnika i polja profila korisnika.
Pregled spiska korisnika omogućava pregled svih korisnika registrovanih na sistemu (ime/prezime, adresa e-pošte, mjesto, državu i poslenji pristup, kao i linkove za prisanje korisnika i uređivanje podataka korisnika). Sortiranje liste korisnika može se vršiti po navedenim poljima (ime/prezime, ...). Pretraga se vrši po već definisanim načinima za pretraživanje podataka korisnika (sadrži, ne sadrži, je jednako, počinje sa, završava se sa, je prazno) ili dodavanjem novog filtera - „Prikaži napredne“ dugme, omogućava kreiranje novog načina pretrage.
moodle_all_users.png

Zahtjevane akcije korisnika dozvoljavaju „akcije“ na većem broju korisnika odjednom. Takođe, na ovoj strani se nalazi polje za pretragu korisnika – filter. Akcije koje možete sprovesti nad korisnicima prethodno zahtjevaju odabir korisnika iz polja „Dostupno“, pritiskom na dugme „Dodaj u izabrane“ ti korisnici će se pojaviti u polju „Izabrani“, tj. izabrani za neku vrstu akcije. „Ukolni iz izabranih“ uklanja selektovane korisnike sa liste izabranih. Akcije koje dostupne sa odbranim korisnicima su raspoložive u padajućoj listi (potvrda, dodaj/pošalji poruku, obriši, prikazati na stranici, preuzimanje, obavezna promjena lozinke).

Moodle_action.png

Dodavanje novog korisnika je opcija koja nudi formu za unos novog korisnika. Obavezna polja su označena zvjezdicom. Polja za unos su podijeljena u četiri oblasti: opšte (korisničko ime, lozina, ...), slika, interesovanja i izborni dio koji se otvara pritiskom na dugme „Prikaži napredne “ (Skype ID, telefon, ...). Popunjena polja se čuvaju pritiskom na dugme „Ažuriraj profil“.

Moodle_add.png
Postavljanje korisnika nudi administratoru mogućnost unos jednog ili više korisnika odjednom iz postojećeg dokumenta. Dokument sa ekstenzijom .csv i pravilnim redosledom polja za unos podataka će biti uspješno učitan.
Postavljanje slike korisnika nudi mogućnost da administrator postavi slike korisnika iz neke datoteke. On ima mogućnost uklanjanja slike korisnika. Ažuriranje se vrši pritiskom na dugme „Postavi slike korisnika“.
Polja profila korisnika je opcija koja omogućava administratoru da postavi neko novo polje prilikom registrovanja korisnika na sistem koje nije definisano u formi dodavanja novog korisnika. Odabirom neke opcije iz padajućeg menija „Kreiraj novo polje za profil“ prelazite na novu stranu gdje je moguće izvršiti dodatna podešavanja novog polja, sačuvati ga ili odustati od dodavanje.

Moodle_field.png


Kursevi

Dodaj/Uredi kurseve

Dodavanje kursa zahtjeva prethodno definisanje (kreiranje) kategorije kojoj će novi kurs pripadati. Do opcije za kreiranje novog kursa doćićete prateći putanju Administracija-> Kursevi->Dodaj/Uredi kurseve. Pritiskom na dugme „Dodaj novu kategoriju“ administratoru se prikazuju polja za definisanje nove kategorije. Ukoliko je kategorija koja se kreira pod kategorija već postojeće iz padajućeg menija „Nadređena kategorija“ izabraćete nadređenu, ukoliko je ona pak samostalna kategorija izabraćemo opciju „Vrh“. Forma zahtjeva kao obavezno polje za ispunjavanje naziv kategorije i opciono polje za unos opisa kategorije. Ispunite polja i pritisnite dugme „Kreiraj kategoriju“ nakon čega ćete preći na novu stranu stranu.

category.png

Sad je potrbno kreiranoj kategoriji dodijeliti/kreirati kurs. Polja raspoloživa su: kategorije kurseva – gdje se nalazi prethodno kreirana kategorija koju je izborom iz padajućeg menija moguće promijeniti ili pak preurediti ili joj dodati podkategoriju pritiskom na dugme „uredi ovu kategoriju“ i „dodaj podkategoriju“ i dodavanje kursa pritiskom na dugme „Dodaj novi kurs“ omogućiće vam se kreiranje novog kursa.
curse_Add.png

Kada pritisnete dugme za dodavanje kursa otvoriće vam se forma „Uređivanje podešavanja kursa“. Forma se sastoji iz 7 dijelova i to: opšti dio, upisi, obavještenja o isteku upisa na kurs, grupe, dostupnost, jezik i preimenovanje uloga. Obevzna polja su označena sa zvjezdicom.
Opšti dio: kategoriju kojoj kurs pripada, puno ime kursa, kratki naziv, identifikacioni broj kursa, rezime – opis kursa, fomrat kursa (sedmicni, tematski, ...), broj sedmica, datum početka kursa, definisanje skrivenih odeljaka, broj vijesti koji će biti prikazan, definisanje prikaza ocjena studenata, izvjestaja o aktivnostima, ograničavanje veličine upload-a na kurs i da li je on metakurs. U zavisnosti od potrebe i namjene kursa ova polja je moguće definisati.
Upisi: dadaci za upis – interni upis, podrazumjevana uloga prilikom rprijave na kurs, dozvola za upis na kurs i vremenska ograničenja.
Obavještenja o isteku upisa na kurs: mogućnost odabira da li ili ne da se obvjeste studenti o isteku upisa i određivanje broja dana tog obavještenja.
Grupe - određivanje grupa na koje se kurs odnosi i obaveznost (da, ne).
Dostupnost kursa: određivanje kome je kurs dostupan, lozinku za upis na kurs i definisanje da li će kurs biti dostupan gostima.
Jezik: kurs će biti na definisanom jeziku.
Preimenovanje uloga: administrator, course creator, ... u nove nazive.
Kada ste formu ipunili pritisnite na dugme „Sačuvaj promjene“ da bi sačuvali prethodno definisana podešavanja i kreirali kurs. Ukoliko želite da odustanete pritisnite dugme „Odustani“.

Ocjene


U opciji "Ocjene" administrator moze mijenjati postavke vezane za ocjenjivanje, kategorije ocjena, skale ocjena. Postoji sest podopcija i to:
- Opsta podesavanja
- Podesavanja kategorija ocjena
- Podesavanja stavki za ocjenjivanje
- Skale za ocjenjivanje
- Slova
- Podesavanje izvjestaja

Prva opcija je Opsta podesavanja i nudi vam odredjivanje uloga koje se mogu ocjenjivati. Defaultna vrijednost je da ocjene mogu dobijati samo studenti, ali administrator moze to izmijeniti. Ovdje se podesavaju i opcije u vezi ishoda, izvjestaja korisnickog profila, pozicije sumarnih podataka, tipa prikaza za eksport ocjena, itd.

kategorija_ocjena.png

U Podesavanja kategorija ocjena se podesavaju opcije vezane za sumiranje i cuvanje ocjena. Administrator bira nacin sumiranja ocjena. To moze biti srednja vrijednost, zbir ocjena, najmanja ili najveca ocjena, itd. Administrator ili predavac takodje moze odabrati i koji nacini sumiranja ocjena ce biti dostupni predavacu. Moguce je vrsiti podesavanja i za nacin sumiranja u slucaju da student nema sve ocjene. Nakon izvrsenih promjena pritisnite dugme „Sacuvaj promjene“ ili „Save changes“.
Na stranici Podesavanja stavki za ocjenjivanje administrator moze podesiti tip prikaza ocjena (procenat, realni broj, slovo,...) i broj decimala. Lista na kraju stranice sadrzi napredne opcije za stavke ocjenjivanja gdje administrator moze izabrati nekoliko stavki koje je potrebno prikazati.
Na stranici Skale za ocjenjivanje se nalazi spisak skala za ocjenjivanje (u pocetku je uvijek prazan) i dugme „Dodavanje nove skale za ocjenjivanje“. Pritiskom na ovo dugme otvara se forma za kreiranje nove skale za ocjenjivanje. Uzmimo npr. formiranje opisne skale ocjenjivanja. Za ime cemo upisati tekst „Opisna skala“. U odjeljku „skala za ocjenjivanje“ ubacicemo zeljene vrijednosti razdvojene zarezom. Kod obicnog ocjenjivanja brojevima ubacili bi niz 5,4,3,2,1, ali posto je u pitanju opisna skala, unosimo sledeci niz: Odlican,Vrlo dobar, Dobar, Dovoljan i Nedovoljan. Ispod se nalazi mjesto gdje se moze ubaciti opis za ovu skalu i na kraju stranice dugme „Sacuvaj promjene“ ako zelite zapamtiti ovu skalu. Nakon sto sacuvate promjene, vratite se na prethodnu stranu na kojoj ce se i nalaziti kreirana skala.
U opciji Slova , mozete podesiti nacin slovnog ocjenjivanja. Ispod svakog slova, stoji granica u procentima koju student treba da premasi da bi dobio tu ocjenu. Postoji 14 mjesta za ocjene, tako da se mogu izmijeniti postojeca slova, ili dodati nova ukoliko zelite veci broj mogucnosti za ocjenjivanje. Nakon izvrsenih izmjena pritisnite dugme „Sacuvaj promjene“.
Na stranici Podesavanje izvjestaja se kako i samo ime kaze mogu podesiti izvjestaji koje dobijaju korisnici vaseg sajta. Podopcija „Ocjenjivac“ nudi mogucnost administratoru da podesi izgled izvjestaja i nacin uredjivanja ocjena.
ocjenjivac.png

Administrator moze podesiti broj studenata na svakoj strani izvjestaja ocjenjivaca, moze ukljuciti opcije za brzo ocjenjivanje, brzu povratnu informaciju ili staticnu kolonu sa studentima. Mozete odabrati tip ocjena koje ce biti ukljucene u kolonu sa prosjecima, prikazati ili sakriti proracune, opsege, broj ocjena, itd.

U podopciji „Izvjestaj pregleda“ mozete ukljuciti opciju za prikazivanje ranga za svaku stavku pregleda. U podopciji „Korisnik“ mozete ukljuciti opcije za prikazivanje ranga za svaku stavku, prikazivanje procentualne vrijednosti svake stavke i prikazivanje skrivenih stavki. Nakon izvrsenih izmjena pritisnite dugme „Sacuvaj promjene“.
JeziciNa ovoj stranici administrator može podešavati opcije u vezi jezika, prilagoĎavanje odreĎenog jezičkog paketa ili može izvršiti instalaciju jezičkog paketa (što je već objašnjeno na početku trećeg poglavlja). Na stranici "Jezička podešavanja" možete uključiti opciju za automatsko detektovanje jezika, odabrati podrazumevani jezik, uključiti prikaz jezičkog menija, odabrati način eksel kodiranja, itd. Podopcija "UreĎivanje jezika" nudi mogućnost promene jezika vašeg sajta, proveru neprevedenih reči ili izraza, ureĎivanje reči ili izraza i ureĎivanje dokumenata za pomoć. Pritiskom na link "Provera neprevedenih reči ili izraza", dobija se izveštaj sa podacima o izrazima i rečima koje nedostaju. Na početku izveštaja se nalazi ukupan broj izraza, a ispod njega broj nedostajućih izraza i procenat koji oni čine u ukupnom broju. Ispod toga se nalazi lista sa fajlovima u kojima se nalaze nedefinisani izrazi. Unutar opcije "UreĎivanje reči ili izraza" možete odabrati datoteku u kojoj želite napraviti izmene (u prevodu ili terminologiji). Unutar opcije "UreĎivanje dokumenata pomoći" možete odabrati datoteku za koju će te dobiti prikaz originalnog i prevedenog teksta. I ovde možete napraviti izmenu ili ostaviti svoju verziju prevoda. O podopciji "Jezički paketi" možete instalirati odgovarajuće jezičke pakete.

jezici.JPG
Edin Ramovic

Moduli


Kreiranje FORUM-a za kurs

U daljem tekstu, bice opisano kako se dodaje forum u kurs.
1. Nakon logovanja u Moodle, u desnom gornjem uglu klknuti na TURN EDITIN ON.
step1.jpg


2. Iz padajuceg menija ‘Add an activity’ izabrati opciju FORUM za odredjenu nedjelju.
step2.jpg


3. U polju ‘Forum name’ okvira General, upisati ime za novi forum, I ispod njega izabrati jedan od tipova foruma:

step3a.jpg

4. U polju ‘Forum introduction’ treba unijeti kratak opis kako ce se koristiti forum.
5. U polju ‘Force everyone to be subscribed?’ izabrati nacin na koji ce se korisnici prijavljivati na forum. Izabrano je ‘Yes, initially’ sto znaci da ce korisnici kursa biti u mogucnosti da vide forum, a isto tako ce moci da se odjave sa foruma, sto je zgodno za one korisnike koji zele samo da citaju, ali ne I da ucestvuju u forumima. Opciono se moze izabrati pracenje ko ucestvuje u diskusijama na forumu. Takodje, u okviru istog bloka moguce je izabrati kolika je maximalna velicina attachmenta koji se moze uploadovati na forum, sto je ovdje postavljeno na 500KB.
6. Ocjenjivanje foruma (GRADE blok) je ostavljeno ugaseno, ali postoji mogucnost da se odredi bodovna skala koja bi ucesnicima davala poene za ucestvovanje u diskusijama.
7. U bloku ’Post threshold for blocking’ se podesava poslje koliko vremena forum zastarijeva I koliko puta ucesnici foruma mogu da postave post I koliko puta da odgovore. Na slici je podeseno da forum zastarijeva nakon 6 dana, a da ucesnici mogu dati po 3 posta, a nakon dva im stize upozorenje da imaju pravo na jos jedan post.
step3b.jpg

Nakon ovoga treba kliknuti na dugme ‘Save and return to course’, nakon cega se pojavljuje startna stranica za admnistraciju kursa, sa vidljivo aktiviranim forumom za tu nedjelju kursa.
step4.jpg
Dodavanje CHAT-a u kurs

U donjem tekstu bice opisan nacin dodavanja novog chat-a u Moodle kurs.
1. Nakon logovanja u Moodle, u desnom gornjem uglu klknuti na TURN EDITIN ON.
2. Iz padajuceg menija ‘Add an activity’ izabrati opciju CHAT za odredjenu nedjelju.
step11.jpg


3. Nakon otvaranja konfiguracione stranice za chat, potrebno je unijeti njegovo ime.
4. Unijeti kratak opis za chat.
5. Unijeti datum I vrijeme kad ce se chat biti otvoren. Podeseno je da ce chat biti otvoren 28. decembra 2011. u 18:00h, I da ce se odrzavati svake nedjelje u isto vrijeme, kao I da se prethodne poruke chata cuvati, kako bi se mogle pregledati od strane korisnika kursa negdje ubuduce.
step22.jpg

6. Pritiskom na link ‘Save and return to course’, pojavljuje se startna stranica za admnistraciju kursa, sa vidljivo aktiviranim chatom za tu nedjelju kursa
step33.jpg

Blazo Popovic.


Sigurnost


ZAŠTITA MOODLE EDUKACIONOG SISTEMA (I dio)
U ovom radu se neću baviti instalacijom i administracijom moodle edukacionog modela, već ću opisati kako se ovaj edukacioni model može zaštiti. Sve web aplikacije su jako kompleksne i ta kompleksnost podrazumijeva zaštitu na svim nivoima: Upgrade softvera, Firewall zaštitu, Password polise, Backup, Moodle security mailing listu, Fajl permisije, SSL podrsku, User menadžment itd.

Konkretno ovdje ću opisati zaštitu moodle edukacionog modela primjenom backup-a. Razvoj mnogih e-lerning kurseva najčešće se bazira na tehničkim pojedinostima kao i na načinu isporuke istih. Sigurnost, kao potreba egzistencije ovih sistema često se zanemaruje. Naime, uloga sigurnosti u e-learning sistemima je da obezbijedi sigurnu „end to end” sesiju između studenta i elearning mreže, pri čemu se sigurnost tretira kao tehnički element. Posmatrano iz perspektive studenta, sigurnost u elearning okruženju fokusira se na nešto drugo. Veoma je važna sposobnost studenta da upravlja svojim sopstvenim prostorom pogotovo kada se personalne informacije dijele.

U e-learning okruženjima, kada fizička interakcija praktično ne postoji, suštinski je važno povjerenje.

Osnovni zahtjevi sigurnosti su:

• Povjerljivost – odnosi se na uvjerenje da informaciju i podatak, koji u sebi nosi nešto tajno i privatno, neće otkriti neautorizovane osobe, procesi ili uređaji. Naime, studenti moraju biti sigurni da se njihovi ispiti, koje su online odradili, drže u privatnosti i samo im mogu pristupiti autorizovani korisnici – nastavnici.

• Integritet - odnosi se na uverenje da informacija i podatak slučajno ili zlonamerno neće biti modifikovana ili uništitena i da će zadržati tačnu, korektnu i komletnu originalnu formu. Naime, studenti moraju biti sigurni da njihovi ispiti, koje su online odradili, stižu do nastavnika u svom originalnom stanju.

• Raspoloživost - odnosi se na uvjerenje da su informativni i komunikacioni resursi dostupni i pouzdani na pravovremeni način autorizovanim osobama. Naime, studenti moraju biti sigurni da

imaju pouzdan i pravovremen pristup do e-learning sistema kada žele da svoje ispite urade na vrijeme.


Mnoge aplikacije razvijene su kao podrška u pripremi e-learning kurseva. Sve te aplikacije imaju neke svoje zajedničke funkcije:

  • Administracija – aplikacija administracije dizajnira se radi upravljanja administrativnim informacijama institucije/organizacije. Administrativne informacije su jako osjetljive s obzirom da se odnose na personalne informacije. Ove alatke imaju za cilj da administratorima omoguće da na lak način upravljaju važnim informacijama institucije/organizacije.
  • Autorizacija kurseva – mnogi kursevi za učenje na daljinu dizajnirani su da budu dostupni preko Interneta. Kao rezultat toga postoji i potreba za brzim razvojem alatki za multimedijalne kurseve.
  • Isporuka sadržaja kurseva – Nakon što se online kurs dizajnira, potrebno je isporučiti ga odgovarajućim alatima. Ovi alati omogućavaju studentima pristup do online kurseva preko Interneta. S druge strane, studenti mogu imati različite uređaje i alate i mogu ih pokretati na različitim platformama.
  • Sinhrona komunikacija – Neki alati napravljeni su tako da podržavaju sinhronizovane aktivnosti između instruktora i studenata. Tipičan primjer je alatka za video konferenciju koja je projektovana tako da aktivnosti kao što su vizuelna komunikacija „face-to-face“ i audio komunikacija, zahtijevaju sinhronizaciju između komunikacionih strana. Iako su ove alatke korisne one ipak imaju i svoje nedostatke. Pre svega, to je zahtjev za proširenjem mrežnog opsega kojim će se podržati komunikacioni zahtjevi.
  • Multimedijajna predavanja – Neke aplikacije nude alate za sinhronizaciju videa sa “slide show“ prezentacijom. Ove multimadijalne aplikacije teže da obezbijede okruženje za učenje koje je slično tradicionalnom.
  • Procjena znanja studenata – Izazov svakog instruktora jeste da procijeni znanje studenta i utvrdi kako se student snalazi u online kursevima. Napravljeni su različiti alati koji podržavaju online testiranje. Ovi alati teže da se fokusiraju na kreiranje online ispita ili da prate studentske logove.

ZAŠTITA MOODLE EDUKACIONOG SISTEMA (II dio)2. Proces odradjivanja BACKUP-a
Jedna od najboljih zaštita generalno je redovan backup (kopija), i ako nemamo redovan i dobar backup nećemo moći uredno da povratimo sistem. Takodje, bitno je da testiramo restore proceduru.

Backup konfiguraciona strana (Administration >

Courses > Backups) omogućva administratorima da konfigurišu automatski backup kurseva. Dobra ideja je da se automatski backup kurseva podesi kad server nije zauzet, jer backup procedura može da oduzme resurse servera i studenti u tom trenutku ne bi mogli da koriste lekcije ili zadatke sa servera.

2.1 Podešavanje backup shedulera


Da bi smo podesili backup sheduler treba da uradimo sledeće:


• Kliknite na Active checkbox. To će nam uključiti opciju automatskog backupa sistema.

• Izaberite dan u nedelji kad će se backup procedura izvršavati.

• Setujete tačno vreme za backup proces. Za mnoge servere rano jutro je najbolje vrijeme.

• Kliknite na “Save to...” path (destinacija). Možete izabrati i drugi server u mreži na kome će biti sačuvani fajlovi, sto je i bezbjednije jer ako se slucajno desi da server “padne” imaćete sigurnu kopiju na drugom serveru.

• Na kraju kliknite na “Save changes” dugme.

Kad ste podesili automatski backup, Moodle će automatski kreirati arhivu svih kurseva na serveru u vrijeme kad ste podesili backup. Takodje, kad se backup procedura završi Moodle će vas email porukom obavijestiti o statusu backupa.


Primjer:

Selektujte Backup ikonu 1.jpg

2.jpg

I pojaviće se prvi prozor gdje možete izabrati šta želite da automatski backup kopira. Sledeći prozor prikazuje dio gdje unosimo ime backup fajla.


3.jpgI na kraju dobijamo obavještenje i detalje o završenom backup-u.


4.jpg


Takođe restore procedura se može odraditi na sličan način.

Lidija Popovic...
Izgled

...
Uputstvo za učitelje

Osim administratora, postoji još nekoliko vrsta korisnika "Moodle"-a. To su: učitelji, učitelji sa ograničenim ovlašćenjima (ne mogu da menjaju sadržaj kursa) i studenti. Učitelj može kreirati kurs, i u potpunosti upravljati njegovim sadržajem. Da bi neko mogao da se prijavi kao učitelj, potrebno je da prvo dobije svoj nalog. Nalog učitelja može kreirati administrator sajta. Nakon što učitelj dobije svoj nalog on može pristupiti "Moodle" sajtu. Nakon što se učitelj prijavi na sajt, prikazuje mu se početna stranica sa spiskom kurseva u kojima on učestvuje. U gornjem desnom uglu se nalazi opcija za promenu jezika
1.jpg

U gornjem levom uglu se nalaze opcije za administraciju sajta (koje su ograničene na opcije za učitelja). Jedina opcija koja je ovde aktivna je "Dodaj/Uredi kurseve". Ovaj link vodi do stranice na kojoj se nalaze postojeće kategorije kurseva i dugme "Dodaj kurs". Ako učitelj smatra da nijedna od ponuĎenih kategorija ne sadrži oblast njegovog kursa, on može zatražiti od administratora da kreira novu (odgovarajuću kategoriju).

Pritiskom na dugme "Dodaj kurs", dolazi se do forme za kreiranje novog kursa. Učitelj ovde treba da odredi kategoriju svog kursa, kao i ime, indentifikacioni broj i rezime kursa. Potrebno je odrediti i format kursa (nedeljni, po temama, itd.), broj nedelja ili tema kursa, datum početka kursa, i još neke opcije.

Većina ovih opcija već ima podrazumevanu vrednost, tako da ako nešto nije od velike važnosti za kurs, učitelj ne mora menjati te stavke. Nakon unosa svih potrebnih podataka, pritisnite dugme "Sačuvaj promene". Nakon toga, učitelj treba da dodeli uloge na svom kursu. Pritiskom na ime uloge, otvara se stranica sa listom prijavljenih korisnika, gde učitelj može svakom korisniku odrediti ulogu. Nakon što unese svoj kurs, učitelj ga može videti na naslovnoj strani. Ako želi da pristupi svom kursu, učitelj treba da klikne na link sa imenom tog kursa. Stranica sa kursom na sredini ima pregled tema (ili nedelja), gde učitelj može urediti njihov sadržaj. Sa leve strane se nalaze opcije za prisutne korisnike, aktivnosti, pretragu foruma i administraciju kursa. Sa desne strane ekrana se nalaze okviri za najnovije vesti, predstojeće dogaĎaje i nedavne aktivnosti.
2.jpg
"Učesnici" je opcija pomoću koje se pristupa spisku svih korisnika koji na neki način učestvuju na kursu. Učitelj može odabrati jednog ili više korisnika sa kojima želi da izvrši neku akciju kao što je: da im pošalje poruku, doda belešku, 51
produži trajanje članstva, itd.
Opcija "Forumi" prikazuje sve aktivne forume nekog kursa. Pritiskom na link "Obaveštenja", pristupa se stranici na kojoj se vide opšte novosti i najave, i gde se može dodati nova tema. Pritiskom na dugme "Dodaj novu temu", odlazi se na stranicu gde učitelj može definisati parametre za novu temu. Potrebno je uneti ime nove teme, postaviti početnu poruku, odrediti format i dodati prilog (ako ga ima). Na kraju pritisnite dugme "Pošaljite poruku na forum". Sa desne strane ekrana se nalaze opcije za predstojeće dogaĎaje. "Idi na kalendar" otvara stranicu sa kalendarom predstojećih dogaĎaja. Na početku je ovaj kalendar prazan. Opcijom "Novi dogaĎaj" učitelj može odrediti vrstu novog dogaĎaja. Nakon odabira vrste dogaĎaja, pritiska se dugme "Ok". Sada je potrebno definisati novi dogaĎaj. Učitelj treba da unese ime dogaĎaja, opis, datum i vreme početka, datum i vreme završetka i potrebno je odrediti, da li se ovaj dogaĎaj periodično ponavlja, ili se ne ponavlja. Nakon što se unesu potrebni podaci potrebno je pritisnuti dugme "Sačuvaj promene". Nakon unosa dogaĎaja, on se pojavljuje na kalendaru, odakle mu se može pristupiti.
3.jpg
Izveštaji

Ova stranica omogućava učitelju uvid u sve aktivnosti studenata na kursu. U klizećim menijima učitelj može da odabere kurs, učesnike kursa, datum, aktivnosti i akcije za koje želi da pogleda izveštaj. Postoji izveštaj o aktivnostima gde se vidi koliko je koja aktivnost prikazana, kao i vreme njenog korišćenja. Postoji i izveštaj o učešću gde se može pogledati izveštaj o učešću korisnika na odreĎenim aktivnostima.
4.jpg-------------------- Moodle - Administracija sajta - Bezbednost---------------


Kod onlajn sajtova se uvek postavlja pitanje bezbednosti. Ovde se mogu definisati parametri zaštite sajta, kao i neka pravila sajta. Ova opcija sadrži sledeće podopcija
1. Pravila sajta
2. HTTP bezbednost
3. Bezbednost modula
4. Obaveštenja
5. Antivirus

1. Pravila sajta
Ako uključite zaštitu korisničkih imena, osoba koja pokušava da se uloguje, ne dobija nikakvu pomoć za pogaĎanje korisničkih imena (ako je recimo zaboravila svoje korisničko ime). Obavezno prijavljivanje korisnika na sistem primorava korisnike da se prijave pre nego što vide bilo šta na sajtu. Uključena opcija obaveznog prijavljivanja korisnika na profile, primorava korisnike da se prijave sa pravim nalozima ne kao gosti, kako bi videli stranice sa korisničkim profilima. Ova opcija je obično isključena kako bi potencijalni studenti mogli da saznaju nešto više o kursu i predavačima.

2. HTTP bezbednost
Administrator na ovoj stranici može podesiti parametre vezane za korišćenje HTTPS za pristup sistemu radi povećanja brzine rada i omogućavanje slanja kolačića.

3. Bezbednost modula
Administrator na ovoj stranici može podesiti parametre vezane za korišćenje HTTPS za pristup sistemu radi povećanja brzine rada i omogućavanje slanja kolačića.

4. Obavjestenja:
Podopcija "Obaveštenja" nudi administratoru mogućnost da odredi kome će biti poslata obaveštenja i kojom prilikom. Ovde se može odrediti za koje uloge će se slati izveštaji o neuspešnom prijavljivanju. PonuĎene opcije su da se izveštaj šalje samo ako neko pokušava (neuspešno) da se prijavi na administratorski nalog što predstavlja potencijalni napad na ceo sajt, prijavu ako neko pokušava da se prijavi kao administrator ili predavač što može predstavljati potencijalni napad na nalog nekog predavača (radi izmene materijala na kursu i dr.) i na kraju da se prijavljuje pokušaj prijavljivanja na bilo koji nalog. Sledeća opcija odreĎuje kome će biti poslat izveštaj o neuspešnom pokušaju prijavljivanja. Granična vrednost za obaveštenja e-poštom, odreĎuje koliko neuspešnih pristupa jednom nalogu treba da se dogodi, da bi izveštaj bio poslat. Na ovaj način se može sprečiti nedozvoljen pristup administratorskim ili drugim nalozima.

5. Antivirus
Sa ovom opcijom, administrator može uključiti opciju za korišćenje "clam AV" antivirusa za proveru svih postavljenih datoteka. Ovde se može odrediti karantinski direktorijum za premeštanje inficiranih datoteka. Administrator može odrediti i tretman neke datoteke nakon neuspešnog izvršavanja antivirusa tj, da li da se datoteka tretira normalno ili kao virus.

---------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------

------------------------- Moodle - Administracija sajta - Modul -----------------


Ova kategorija administratorskih opcija je podeljena na tri podopcije:
1. Aktivnosti
2. Blokovi
3.Filteri

1. Aktivnosti
Na ovoj stranici administrator može nadgledati i upravljati aktivnostima koje se odvijaju unutar kurseva. Te aktivnosti izmeĎu ostalih uključuju testove, forume, zadatke itd.
"Upravljanje aktivnostima" je podopcija koja nudi administratoru tabelu sa podacima o aktivnostima koje se odvijaju na vašem "Moodle" sajtu. Ova tabela
prikazuje sve aktivnosti i omogućava njihovo podešavanje i podešavanje njihove dostupnosti korisnicima preko opcije "Sakrij/Prikaži". Na tabeli se takoĎe nalazi i kolona aktivnosti, gde se vidi broj odreĎenih aktivnosti na sajtu. Klikom na broj kod odreĎene aktivnosti, možete pristupiti spisku te vrste aktivnosti. "SCORM/AICC" podopcija omogućava administratoru menjanje postavki u vezi načina ocenjivanja, veličine i izgleda prozora. Ovde se može podesiti način ocenjivanja (najviša ocena, prosečna ocena...), maksimalna ocena, maksimalan broj pokušaja od strane jednog studenta za odreĎenu aktivnost, način ocenjivanja pokušaja, itd. "Zadatak" podopcija nudi podešavanje podrazumevane maksimalne veličine zadataka na sajtu, podešavanje vrste priloga koja će se priznavati kao studentska rešenja onlajn zadataka i omogućavanje prikaza skoro predatih zadataka. Na stranici "Pričaonica", možete podesiti režim rada pričaonice (normalan ili IRC server daemon), period osvežavanja liste korisnika u sekundama i vreme čekanja na raskid konekcije. U zavisnosti od odabran režima rada pričaonice, posle se mogu podesiti još neki parametri. Podopcija "Resurs" nudi podešavanje parametara vezanih za internet resurse.
"Rečnik" je podopcija u kojoj možete podesiti parametre kao što su: broj pojmova po stranici, dozvoljavanje pojave duplikata ili komentarisanja pojmova, itd. Na kraju stranice se nalaze opcije za prikaz podešavanja formata. Kada kliknete na ikonicu koja izgleda kao ruka sa olovkom, pristupate opcijama odreĎenog formata. Nakon izvršenih izmena pritisnite dugme "Sačuvaj promene". "Test" stranica nudi administratoru podešavanja podrazumevanih parametara za testove. Ovde možete odrediti vremensko ograničenje za rešavanje testa, ograničiti broj pitanja po stranici, uključiti opciju za menjanje redosleda pitanja, dozvoljen broj pokušaja rešavanja testa, metod ocenjivanja, dostupnost povratnih informacija studentima, itd. Slika 30. Podešavanje podrazumevanih parametara za test "Forum" je podopcija na kojoj administrator može odrediti način prikazivanja foruma, dužinu postova, prikaz korisnikove adrese, broj diskusija po stranici, maksimalnu veličinu priloga, itd.


2. Blokovi
Ova opcija nudi administratoru mogućnosti da menja parametre vezane za upravljanje blokovima, pristup kursevima koji sadrže blokove, pregled aktivnih korisnika, upravljanje udaljenim izvorima vesti, itd. "Upravljanje blokovima" je stranica na kojoj se nalazi tabela sa aktivnostima i korisnicima koji upotrebljavaju blokove. U koloni "instance" se nalazi broj iskorišćenih stavki ili korisnika koji upotrebljavaju blokove. Kolona "Sakrij/Prikaži" omogućava administratoru da promeni vidljivost neke od opcija koja se nalazi u tabeli. Podrazumevana vrednost je da su sve opcije u tabeli vidljive. Podopcija "Fiksirani blokovi" nudi mogućnost odreĎivanja vrste stranice za konfiguraciju bloka. Sa opcijom "Aktivni korisnici" možete odrediti vremenski period neaktivnosti u minutima, nakon kojeg se smatra da korisnik nije više aktivan na sajtu. "Opšta pretraga" omogućava administratoru da menja parametre okvira za pretraživanje. Ovde se može izmeniti tekst na dugmetu za pretragu, UTF8 transkoding direkcija rezultata, indeksiranje datoteka, odraĎeni tipovi datoteka i ograničene veličine indeksiranog tela. Administrator može da navede putanje do fajlova koji omogućavaju rad sa PDF-om ili vord dokumentima. Ovde takoĎe možete uključiti ili isključiti aktivaciju indeksera za module. Nakon izvršenih promena pritisnite dugme "Sačuvaj promene". Opcija "Udaljeni RSS izvori vesti" omogućava izmene podrazumevanog broja stavki po izvoru vesti, vreme u minutima pre nego što neki RSS izvor bude izbrisan iz privremene memorije i pošiljaoca tj. onog koji ima dozvolu da definiše nove RSS izvore vesti. Na kraju strane se nalazi link "Dodaj/Uredi izvor vesti" na kojem možete ukucati URL adresu izvora vesti.


---------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------

------------------------- Moodle - Kvizovi -----------------


1.Testovi (Quizzes) su vrlo kompleksna aktivnost u Moodle-u, s mnoštvom postavki,
vrsta pitanja, dodataka i mogućnosti. Pomoću testova se vrši provjera znanja polaznika
korištenjem više različitih vrsta pitanja. Sve vrste pitanja koje se mogu objektivno ocijeniti
ocjenjuje sam Moodle, što nastavniku daje više vremena za osmišljavanje pitanja i
kvalitetniju izradu obrazovnih materijala.
U Moodle-u je važno razlikovati pojam testa od pojma skupa pitanja. Pitanja se
stvaraju odvojeno od testova i nisu zavisna o testu (pri unosu pitanja se ne definiše da je to
“treće pitanje u drugom testu”, već se pitanja grupišu u kategorije (najčešće vezane uz
cjeline), a kasnije se iz kategorija pitanja uzimaju za pojedinačni test.

Izrada pitanja
Za početak rada na pitanjima,
potrebno je odabrati link Pitanja iz bloka Administracija.

Vr ste pitanja

Tačno/Netačno je najjednostavnija vrsta pitanja, u kojoj se na postavljeno pitanje
može odgovoriti tačno ili netačno. U obrazac se unosi naziv pitanja i sam tekst pitanja (kao
i uvijek, može biti formatiran, s tablicama, poveznicama, slikama), te odabir točnog odgovora. Ako je potrebno,može se dodati i bilo koja slika.
moodleQuizPreviewError.gif

Osnovna ocjena pitanja (Default question grade) nije nužno ocjena koja se dobija za
tačan odgovor na ovo pitanje, već je više “relativna ocjena” (lakša pitanja mogu nositi
jedan bod, teža dva, itd). Pravi broj bodova se dodjeljuje kasnije, pri spajanju pitanja sa
samim testom. Kazneni faktor (Penalty factor) nije broj negativnih bodova za netačan
odgovor (ne postoji u ovom tipu pitanja), već je povezan s “adaptivnim” načinom testa, u
kojem je učeniku omogućeno više puta pri pisanju testa odgovarati na isto pitanje. Ako je
odgovor prvi put bio netačan, drugi put se vrijednost tačnog odgovora umanjuje za
Penalty factor.U svim pitanjima se može upisati povratna informacija polazniku, zaovisno od
odabranog odgovora. Pritom je preporučljivo da komentari budu na višoj daljini od “Nije
tačno”, kako bi pomogli polaznicima, objašnjavanjem zašto odabrani odgovor nije tačan,
davanjem više informacija i slično.

2. Pitanja s računanjem (Calculated)

Pitanja s računanjem su najkompleksnija vrsta pitanja i idealna za zadatke iz
matematike ili fizike. Pitanje se postavlja koristeći varijable, na mjestima gdje bi trebali biti
brojevi – parametri, a Moodle sam može odabrati brojeve (uz ograničenja koja zada
nastavnik) i tako generisati puno više pitanja, čime se smanjuje vjerovatnost prepisivanja, a
povećava vjerovatnost provjere stvarnog znanja.


Takođe, može se zadati vrsta tolerancije na tačan odgovor (relativna, apsolutna ili
geometrijska) i odgovor s mjernim jedinicama (isto kao i u numeričkom tipu pitanja).
Nakon pohranjivanja pitanja potrebno je odlučiti hoće li se upisana imena varijabli
koristiti i u drugim numeričkim pitanjima (s istim svojstvima i ograničenjima). To može
biti jako korisno ako se u različitim pitanjima pojavljuju (na primjer, brojevi od 1 do 100),
pa se postupak izrade pitanja znatno ubrzava. U našem slučaju odabracemo opciju
korištenja varijable samo u ovom pitanju.

Zadnji korak u izradi pitanja je definisanje svojstava svake od varijabli. Svaka
varijabla ima svoju minimalnu i maksimalnu vrijednost, te broj decimala ili znakova. Po
definisanju tih svojstava, potrebno je za svaku varijablu odabrati gumb Generate a new
value between, kako bi se promijenila vrijednost varijable.

S desne strane se nalazi formula po kojoj se odgovor računa, zajedno s
vrijednostima točnog odgovora. Ako je ovaj skup varijabli zadovoljavajući, potrebno je
odabrati gumb Dodajte, na lijevoj strani, kako bi se ova kombinacija dodala u pitanje. U
tablici ispod mogu se vidjeti sve dodane kombinacije brojeva. Sastav će sam odabrati
jednu od kombinacija pri ispisivanju pitanja za polaznika.