external image web-20.jpgE-učenje 2.0 je termin koji je nastao kao posljedica izbijanja termina Web 2.0 i koristi nove tehnologije i inovativne metode podučavanja. Ovakav način učenja predstavlja novu percepciju učenja koje se odvija konverzacijom, dijeljenjem ili razmjenom sadržaja u otvorenom okruženju.

Razlika pojma E-učenje 2.0 od dosadašnjeg načina E-učenja se može vidjeti na sledećoj slici.
external image elearning%201-2.png
Izvor http://elearningtech.blogspot.com/2006/09/elearning-10-vs-20-help-needed_07.html

Gledano sa aspekta kvaliteta, E-učenje 2.0, kao način učenja olakšava sami proces učenja kako studentu tako i profesoru. Alati za e učenje, kao što su wiki, blogovi, podcast, pojednostavljuju učenje i čine ga zanimljivijim što utiče na sukcesivno povećanje motivacije i angažmana učenika, odnosno studenta. Ako se koriste na pravi način, alati za E-učenje 2.0, profesorima mogu pomoći da prenošenja znanja postane pozitivno iskustvo za učenike, a samo učenje bude ugodan proces.

Alati za E-učenje učenicima omogućavaju kooperaciju u zajedničkim projektima ili zadacima. Društveni aspekat ovakvog učenja, kroz saradnju između učenika u privlačnom medijskom okruženju olakšava učenje, a učenicima pruža mogućnost uživanja u procesu učenja.

Prednosti E-učenja su prikazani u sledećem videu.


Student: Edin Ramović