E-Vlada

E-Uprava (E-vlada) je čudna skraćenica nastala od elektronska uprava, mada se neki put upotrebljavaju izrazi kao digitalna uprava, on-lajn ili internet uprava. Sam pojam se odnosi u širem smislu na olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između i unutar državnih institucija. E-Uprava istovremeno pokriva olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između državnih institucija, građana i preduzeća.

beyond.jpg.gif


Da bi se olakšao taj proces interakcije misli se pre svega na korišćenje elektronskih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Proces informacije se definiše kao jednosmerno dobijanje informativnih podataka. O komunikaciji se govori kada postoji dvosmerna razmena informacija. Transakcija je prenos objekta ili prava između dva u komunikacionom procesu participirajuća subjekta.

E-Uprava kao svoje delove ima E-Administraciju (e-uprave), E-Demokratiju (E-demokratija) i E-Pravo (e-Justice). "E" u ovim nazivima stoji za "elektronsko" odvijanje postupka. E-Administracija (elektronska administracija) je u stvari po definiciji E-Uprava u užem smislu jer se radi prvobitno o administrativnim postupcima i njihovom olakšavanju. E-Demokratija bi bilo na primer glasanje na izborima putem interneta ili mobilnog telefona putem SMS poruke bez potrebe da se poseti izborno mesto. A E-Pravo bi na primer bilo vođenje sudskog procesa putem elektronske komunikacije. Umesto da se tužba napiše, štampa i odnese u sud ona se direktno šalje putem elektronske pošte ili putem sudskog portala. Sudski portal je specijalni interfejs suda na internetu kojim se vrši komunikacija. Tu se evidentira i advokat dobije potvrdu putem elektronske komunikacije da je njegov slučaj u toku. Komunikacija se pretežno vrši elektronskim putem.

2770-egovernm_article.jpg

http://www.gov.me/naslovna

http://www2.unpan.org/egovkb/